Regulamin Klubu Sportowego Raszyn

Regulamin Klubu Sportowego Raszyn ul. Sportowa 30

Prawa i obowiązki uczestników zajęć, oraz ich rodziców/opiekunów od dnia 1 września 2019r.

§1 ZASADY OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady klubu Sportowego Raszyn, oraz prawa i obowiązki jego członków uczestników oraz ich rodziców/opiekunów.

2.Każdy członek uczestnik może zostać zawodnikiem pod warunkiem że pozytywnie przeszedł rekrutacje sportową.

Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału uczestnika, są trenerzy pracujący w KS Raszyn. Decydujący głos należy do trenera.

3.Aby uczestniczyć w zajęciach KS Raszyn, należy posiadać aktualne badania lekarskie.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz, zawody lub turniej jako reprezentant KS Raszyn, zobowiązuje się być obecnym na zawodach i godnie go reprezentować na zawodach sportowych jak i poza nim.

Nieobecność zawodnika, bez poinformowania trenera będzie traktowane jako lekceważące podejście do swoich obowiązków.

4.Członkowie zawodnicy KS Raszyn mają bezwzględny zakaz spożywania: papierosów, alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek i dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. Obowiązkiem każdego zawodnika KS Raszyn( uczącego się) jest dbanie o jak najlepsze wyniki w szkole. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy, jak również w ramach zwiększenia rywalizacji zrezygnować z najsłabszych zawodników. Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

6.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.

7.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.

8.Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników)w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.

9.Rodzice /Opiekunowie szanują decyzje Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych decyzjach.

10.Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki członkowskie są opłacane z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zawodnika na trening w związku z nieopłaconymi składkami.

11.W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym Raszyn, Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny pisemnie, lub osobiście w biurze Klubu

12.Rodzice /Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu /zdjęciach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami Klubu Sportowego Raszyn

13.Rodzice /Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez uczestnika w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

14.Rodzice /Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie zajęć i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną spoza boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Rodzice wspierają, zachęcają do podnoszenia wyników sportowych ale nie instruują .

15.Rodzice /Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach przed meczami (zawodami) i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną.

16. W trakcie zawodów Rodzice / Opiekunowie przebywają na trybunach, zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich Dzieci jak i innych rodziców.

17.Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach i meczach, zawodach, turniejach lub zgrupowaniach.

18.Rodzice /Opiekunowie akceptują poprzez złożenie oświadczenia zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.

19. W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić /odmówić członkostwo w Klubie Sportowym Raszyn.

 

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA KS RASZYN

  1. Godnie reprezentować barwy KS Raszyn na treningu, meczach (zawodach) jak i w życiu codziennym.

  1. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, sędziów i rywali.

  1. Dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać po sobie żadnych śmieci: puste butelki, puszki, odpady po owocach itp.

  1. Wykonywać polecenia trenera oraz innych pracowników KS Raszyn.

  1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

  1. Dbać o sprzęt treningowy.

  1. Zawodnik, który chce wziąć udział w testach w innym klubie musi uzyskać zgodę KS Raszyn. Jeżeli zawodnik weźmie udział w testach lub treningach w innym klubie bez zgody KS Raszyn może zostać zawieszony przez KS Raszyn na okres do 6 miesięcy. Zawodnikowi od decyzji KS Raszyn przysługuje możliwość odwołania się do Związku odpowiedzialnego za daną dyscyplinę.

  1. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z
    opłacania składki członkowskiej.

 

Zarząd KS.Raszyn