Regulamin Klubu Sportowego Raszyn

Klub Sportowy Raszyn ul. Sportowa 30

Regulamin Klubu Sportowego Raszyn

Prawa i obowiązki uczestników zajęć, oraz ich rodziców/opiekunów od dnia 1 września 2019r.

§1 ZASADY OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady klubu Sportowego Raszyn , oraz prawa i obowiązki jego nieletnich uczestników zajęć, oraz ich rodziców/opiekunów.

2. Zawodnikiem Klubu Sportowego Raszyn może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutacje sportową.

Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w KS Raszyn. Decydujący głos należy do trenera.

Warunkiem gry w KS Raszyn jest brak przeciwskazań zdrowotnych do zajęć sportowych.

3.Aby uczestniczyć w zajęciach KS Raszyn, należy posiadać aktualne badania lekarskie.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz lub turniej jako reprezentant KS Raszyn, zobowiązuje się być obecnym na zawodach i godnie go reprezentować na boisku jak i poza nim.

Nieobecność zawodnika, bez poinformowania trenera będzie traktowane jako lekceważące podejście do swoich obowiązków.

4.Zawodnicy KS Raszyn mają bezwzględny zakaz spożywania : papierosów , alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek i dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia .Obowiązkiem każdego zawodnika KS Raszyn jest dbanie o jak najlepsze wyniki w szkole. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy ,jak również w ramach zwiększenia rywalizacji zrezygnować z najsłabszych zawodników. Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

6.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.

7.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.

8.Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników)w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.

9.Rodzice /Opiekunowie szanują decyzje Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych decyzjach.

10.Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki członkowskie są opłacane z góry ,do 10 dnia każdego miesiąca. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zawodnika na trening w związku z niepłaconymi składek.

11.W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym Raszyn ,Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny pisemnie , lub osobiście w biurze Klubu

12.Rodzice /Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu /zdjęciach w ramach strony internetowej ,portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami Klubu Sportowego Raszyn

13.Rodzice /Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

14.Rodzice /Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną spoza boiska . Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Rodzice wspierają ,zachęcają do lepszej gry ale nie instruują .

15.Rodzice /Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną

16. W trakcie meczów Rodzice / Opiekunowie przebywają na trybunach, zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera ,zarówno w obecności swoich Dzieci jak i innych rodziców.

17.Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach i meczach lub zgrupowaniach.

18.Rodzice /Opiekunowie akceptują poprzez złożenie oświadczenia zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.

19. W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu ,Władze Klubu mogą wymówić /odmówić członkostwo w Klubie Sportowym Raszyn.

 

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA KS RASZYN

  1. Godnie reprezentować barwy KS Raszyn na treningu, meczach jak i w życiu codziennym.
  2. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, sędziów i rywali.
  3. Dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać po sobie żadnych śmieci: puste butelki, puszki ,odpady po owocach itp.
  4. Wykonywać polecenia trenera oraz innych pracowników KS Raszyn.
  5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
  6. Dbać o sprzęt treningowy.
  7. Zawodnik, który chce wziąć udział w testach w innym klubie musi uzyskać zgodę KS Raszyn. Jeżeli zawodnik weźmie udział w testach lub treningach w innym klubie bez zgody KS Raszyn może zostać zawieszony przez KS Raszyn na okres do 6 miesięcy. Zawodnikowi od decyzji KS Raszyn przysługuje możliwość odwołania do Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego Związku PiłkiNożnej.
  8. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z
    opłacania składki członkowskiej.

 

Zarząd KS.Raszyn